Սկինտիլյատորների հետազոտական խումբ

Խմբի ղեկավար - Մկրտչյան Մկրտիչ Արտաշեսի
  Հիմնական խնդիրները և գործունեության ուղղությունը:

 1. թվային ռենտգենյան դետեկտորի կոնստրուկցիայի մշակումը 3D պատկերներ ստանալու համար:
  • սինցիլյացիոն բարակ թիթեղների կատարելագործումը YAG:Ce և GGG:Ce հիման րա:
  • պատկերման մեծ մակերեսով և 50մկմ տարածական լուծողականությամբ դետեկտորների մշակում:
  • ռենտգենյան պատկերներ ստանալու համար թվային համակարգի մշակումը:
***


2016, May 13.

"YAG:Ce և GGG:Ce սցինտիլային բյուրեղների ճառագայթահարման կայունության հետազոտություններ” :

Աշխատանքները կատարվում են CANDLE – Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտի AREAl արագացուցիչի վրա: ՈՒսումնասիրվում է ճառագայթահարման ազդեցությունը բյուրեղների սցինտիլային հատկությունների վրա: Փորձում կիրառվում է 3.7ՄէՎ էներգիա ունեցող էլեկտրոնների փունջ:

  Հետազոտությունների նպատակն է. որոշել
 • YAG:Ce բյուրեղի նպատակահարմարությունը օգտագործելու այն բարձր էներգիաների միջուկային ֆիզիկայի համար կալորիմետրի ստեղծման նպատակով;
 • GGG:Ce բյուրեղները բարձր տարածական լուծողունակությամբ ռենտգենյան պատկերների ընդունիչի ստեղծման համար: